بدون شرح

انسان های بزرگ اراده میکنند و انسان های کوچک آرزو

تـــمـاس