زیست دهم و یازدهم

آموزش 9 بعدی زیست دهم فصل1و2شیخی(45)
آموزش 9 بعدی زیست دهم فصل3تا7 شیخی (100)
روش تست زنی زیست دهم شیخی(100)
زیست یازدهم شیخی(100)
تـــمـاس